Projekty UE

Informacje o projekcie

 

Projekt „Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci”, RPWP.06.04.01-30-0038/19 realizowany jest przez cFactory sp. z o. o.. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 

Obszar realizacji projektu: miasto Gniezno, województwo Wielkopolskie.
Okres realizacji Projektu: 01 marca 2020 do 31 marca 2021.
Całkowita wartość projektu: 819 335,75zł
Kwota dofinansowania: 778 368,96 zł

 

Warunki uczestnictwa
1. Struktura grupy docelowej:
– 100% dzieci rodziców doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, którzy zamieszkują miasto Gniezno w województwie wielkopolskim, bez względu na wiek czy wykształcenie
– 34 dzieci osób pracujących i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym 32 kobiety i 2 mężczyzn
– 10 dzieci osób niezatrudnionych, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – w tym 8 kobiet biernych zawodowo oraz 2 kobiety bezrobotne
– co najmniej 2 rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie „Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci”, RPWP.06.04.01-30-0038/19 po spełnieniu warunków określonych powyżej, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie pocztą e-mail, tradycyjną lub złożenie w biurze Projektu, w siedzibie cFactory sp z o.o., ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno. Formularz winien być kompletnie wypełniony, w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.prymusgniezno.pl/zlobek, oraz w biurze Projektu. Można go też otrzymać drogą pocztową.

 

Zasady rekrutacji:
Projekt przeznaczony jest dla Kobiet/Mężczyzn pracujących, przebywających na urlopie wychowawczym, są zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, które chcą powrócić na rynek pracy.

 

Projekt ma na celu zwiększyć/utrzymać aktywność zawodową wśród 44 rodziców dzieci w wieku żłobkowym z miasta Gniezn. Efekt to wzrost zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez likwidacje barier związanych z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi, umożliwiające im podjęcie pracy.

 

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 44 rodziców posiadających dzieci w wieku żłobkowym na terenie miasta Gniezno, w tym rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami (minimum 2 dzieci) co przyczyni się do zniwelowania barier ekonomicznych i geograficznych.

 

Realizacja głównego celu projektu „Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci” będzie skutkował realizacją celów szczegółowych, do których należą: utrzymanie/wzrost zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, likwidacja przeszkód wiążących się z opieką nad dziećmi do lat 3 uniemożliwiających podjęcie pracy. Dodatkowo projekt przyczynia się do wyrównywania barier ekonomicznych, społecznych, geograficznych z uwagi na udostępnieni miejsc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

 

Wśród planowanych efektów przeprowadzonego projektu min. 30 osób (w tym 1 mężczyzna) utrzyma zatrudnienie lub podejmie pracę po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka oraz min. 6 osób poszukujących pracę lub pozostające bez pracy powróci do aktywności zawodowej.

 

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Artyleryjskiej 1 w Gnieźnie lub kontakt telefoniczny pod numerem 668 580 951, 604 655 256.

 

 

Formularz zgłoszeniowy