O projekcie

 

Informacja o Projekcie

 

Projekt „Żłobek równych szans”, RPWP.06.04.01-30-0020/17 realizowany jest przez ENGLISH 4U Dariusz Witkowski. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

 

Obszar realizacji projektu: powiat Gnieźnieński, województwo Wielkopolskie.

Okres realizacji Projektu: 01 września 2017r. do 30 września 2018r.

Całkowita wartość projektu: 817 586,25zł.

Kwota dofinansowania: 694 948,31zł.

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Struktura grupy docelowej:

- 100% dzieci Uczestników powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka

- 24 dzieci kobiet zatrudnionych przebywających na urlopie macierzyńskim

- 9 dzieci kobiet bezrobotnych, które nie podjęły zatrudnienia

- 1 dziecko mężczyzny bezrobotnego, który nie podjął zatrudnienia

- 9 dzieci kobiet biernych zawodowo, które nie podjęły zatrudnienia

- 1 dziecko mężczyzny biernego zawodowo, który nie podjął zatrudnienia

- co najmniej 2 dzieci niepełnosprawnych

 

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie „Żłobek równych szans”, RPWP.06.04.01-30-0020/17po spełnieniu warunków określonych powyżej, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie pocztą e-mail, tradycyjną lub złożenie w biurze Projektu, w siedzibie ENGLISH 4U, ul. Artyleryjska 1, 62-200 Gniezno. Formularz winien być kompletnie wypełniony, w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej www.prymusgniezno.pl/zlobek, oraz w  biurze Projektu. Można go też otrzymać drogą pocztową.

 

Zasady rekrutacji:

Projekt przeznaczony jest dla Kobiet/Mężczyzn, którzy przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, są zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub bierne zawodowe, które chcą powrócić na rynek pracy.

 

Projekt ma na celu zwiększyć dostęp do instytucjonalnych form opieki dla dzieci w wieku żłobkowym w powiecie gnieźnieńskim oraz umożliwić rodzicom szybszy powrót do pracy. Efekt to wzrost zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez likwidacje barier związanych z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi, umożliwiając im podjęcie pracy.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 44 rodziców posiadających dzieci w wieku żłobkowym na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Wśród utworzonych miejsc żłobkowych są min. 2 miejsca dla rodziców dzieci wychowujących dzieci niepełnosprawnością, min. 6 miejsc dla rodziców pochodzących z obszarów wiejskich.

Realizacja głównego celu projektu „Żłobek równych szans” będzie skutkował realizacją celów szczegółowych, do których należą: wzrost zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, likwidacja przeszkód wiążących się  z opieką nad dziećmi do lat 3 uniemożliwiających podjęcie pracy. Dodatkowo projekt przyczynia się do wyrównywania barier ekonomicznych, społecznych, geograficznych z uwagi na udostępnieni miejsc dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz pochodzących z obszarów wiejskich.

Wśród planowanych efektów przeprowadzonego projektu min. 20 osób powróci do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka oraz min. 10 osób (w tym 1 mężczyzna) poszukujących pracę lub pozostające bez pracy powrócić do aktywności zawodowej.

 

Rodziców zainteresowanych zapisem dziecka zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Artyleryjskiej 1 w Gnieźnie lub kontakt telefoniczny pod numerem 668 580 951.

 

Formularz zgłoszeniowy